قوانین و موافقت نامه‌های
مرتبط با اتباع خارجی در ترکیه

در هر کشوری بنا به فراخور وضعیت آن کشور در خصوص حضور اتباع بیگانه و مهاجر پذیر بودن یا نبودن آن کشور قوانین، موافقت‌نامه‌ها و دستور العمل‌های متعددی در خصوص اتباع بیگانه تدوین و در مواقع ضرورت به اجرا گذارده می شود.

همچنین موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی آن کشور با کشورهای دیگر در خصوص اتباع کشور دوم کشور نیز حایز اهمیت است. با توجه به همسایگی و روابط حسنه و دیرینه‌ی بین ایران و ترکیه بین دو کشور بیشترین موافقت‌نامه و قانون مصوب مجلس وجود دارد که از همکاری در امور حقوقی و مدنی تا قانون تامین اجتماعی را در بر می‌گیرد.

در این زمینه دستور العمل و آیین نامه‌های اداره ی مهاجرت – سازمان ثبت اسناد و املاک و پلیس ترکیه و سایر نهادهای اداری در زمینه ی اتباع خارجی نیز حايز اهمیت است.

مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های ایران و ترکیه عبارتند از: