۱- در کشور ترکیه مرتکب فعل کیفری با مجازات حبس به میزان بیشتر از دو سال محکوم شده اید.۲- در گروه‌های تروریستی فعالیت داشته‌اید.۳- وابسته به یکی از احزاب یا سازمان‌هایی هستید که توسط ترکیه و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.۴- برای ورود به ترکیه از اعمال غیرقانونی همانند ویزای جعلی یا…

Read More