حداکثر فروش عرصه برای اتباع خارجی در کشور ترکیه 30 هکتار است (در قانون پیشین حداکثر 2/5 هکتار بود) و هیئت دولت اجازه دارد تا این متراژ را به میزان دو برابر نیز افزایش دهد، بر اساس قوانین ترکیه، مسئولان مربوطه می‌تواند به مالکیت اتباع خارجی پایان دهند؛ همچنین در مواردی که تبعه خارجی موظف…

Read More