براساس تغییرات ایجاد شده در مقررات اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک از مورخ ۱۶/۱۰/۲۰۲۳ تغییرات زیر صورت پذیرفته است. این اصلاحات هنوز اعلان رسمی مکتوب نشده و از طریق تماس تلفنی با شماره ۱۵۷ اداره مهاجرت ترکیه بدست آمده است.

Read More