اظهار نظر جناب آقای صمدی از مقامات وزارت خارجه ی کشور تپیدن دل برای هموطنان و دیدن نقاط ضعف و قوت کشور در یک قاب … اخیرا ،بروز برخی مشکلات قضایی برای یکی از نزدیکان ،سبب گردید تا از طریق دوستی در کانون وکلا ،با یک زوج وکیل ایرانی که البته بدلیل اقامت در استانبول،…

Read More