اینترپل ۱ الویت اول

پرونده‌ی فرد دیپورتی به دلیل اقامت اضافه بر مدت قانونی و فاقد کارت اقامت ترکیه

موکل ایرانی به دلیل حضور غیر قانونی (به مدت ۲ ماه) و بدون کارت اقامت در ترکیه توسط پلیس شهر استانبول دستگیر گردیده است. بعد از انتقال به محل پلیس در استانبول و انجام بازجویی اولیه و انگشت نگاری با توجه ازدحام در مراکز ارجاع اتباع خارجی استانبول، به مرکز ارجاع اتباع خارجی در شهر مالاتیا فرستاده شده است. (در ماه‌های اخیر به دلیل ایجاد ازدحام ناشی از تعدد اتباع خارجی غیر قانونی، بسیاری از افراد دستگیر شده به مراکز ارجاع شهرستان‌ها و استان‌ها به ویژه نقاط مرزی ارسال می‌گردند.)

وکیل نصب شده از طرف شرکت خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان پس از هماهنگی با سردفتر نوبت چی زندان در شهر مالاتیا ۱ روز پس از عقد قرارداد با این دفتر، وکالت از فرد مقیم در کمپ اخذ کرده است. (پیوست شماره‌ی ۱: نمونه ی وکالت نامه ی اخذ شده) لازم به ذکر است برای افرادی که فاقد دانش زبان ترکی باشند وکالت می‌بایست با حضور مترجم رسمی تنظیم گردد.

بعد از اخذ وکالت با مراجعه‌ی وکیل برای دیدن موکل، امکان اخذ کلیه‌ی اوراق بازجویی، گزارش پلیس، اسناد و مدارک ارایه شده به وکیل وجود دارد. (پیوست شماره‌ی ۲: نمونه ی کلیه ی اسناد و مدارک مربوط به فرد مقیم در کمپ)

بر اساس نوع بازداشت و وضعیت ثبت شده توسط پلیس امکان اعتراض به دیپورت وجود دارد. اعتراض زمانی صورت می‌گیرد که فرد بازداشت شده خواهان عدم دیپورت به ایران به دلیل وجود مشکلات حقوقی و قانونی و یا حتی شخصی می‌باشد. (پیوست شماره‌ی ۳: نمونه ی درخواست اعتراض به دیپورت)

شایان ذکر است بسیاری از افراد دستگیر شده دارای پاسپورت نبوده و یا با آموزش نادرست و القای افراد دیگر، پاسپورت خود را عمدا پاره و یا مفقود می‌نمایند. وکالت گرفتن از این اشخاص نیز امکان دارد و با اطلاعات ثبت شده توسط پلیس از آنها ممکن است.

بعد از اعتراض درخواست آزادی فرد ثبت می‌گردد. (پیوست شماره‌ی ۴)
در نتیجه ی اعتراض فرد دارای پرونده‌ی، دارای وقت رسیدگی خواهد شد و وکلای مجموعه عهده دار دفاع خواهند بود و فرایند دیپورت متوقف خواهد شد. در صورتی که به هر دلیل امکان آزادی فرد به دلیل ارتکاب جرم و یا سایر موارد وجود نداشته باشد و اعتراض رد گردد (پیوست شماره‌ی ۵) درخواست ارجاع فرد به کشوری به جز ایران داده خواهد شد.

برای اتباع ایرانی صرفا کشورهایی قابل درخواست است که اتباع ایران امکان رفتن بدون ویزا را دارند از جمله ارمنستان و آذربایجان وعراق. در پرونده‌های شرکت خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان نمونه موافقت با دیپورت به کشورعراق وجود دارد .