A gavel on a table with dense city architectural model in blur background. beautiful Generative AI AIG32

نکات حقوقی مهم پیش خرید آپارتمان برای اتباع خارجی

  • تا حد ممکن از پیش خرید آپارتمان خوداری کنید. چراکه افزون بر منطقی نبودن سرمایه گذاری در یک کشور خارجی بر بنایی که هنوز ایجاد نشده است و فرایند طولانی دعوای حقوقی اجبار سازنده به انجام تعهدات خود، غالبا قیمت پیش خرید با در نظر گرفتن تورم به قیمت زمان تحویل با تفاوت 20 درصدی تعیین می‌شود.
  • از اعتبار شرکت سازنده با مراجعه به سوابق کاری، وضعیت مالیاتی و اطلاعات رسمی شرکت اطمینان حاصل نمایید. غالبا شرکت‌های سازنده بزرگ و معروف قابل اعتمادتر هستند. مشاهده و بررسی پروانه ساخت هم نکته کلیدی در یک پیش خرید موفق است.
  • زمانی که مالک عرصه (زمین) با سازنده یکی نیست، حتما قرارداد مشارکت و تقسیم نامه را از سازنده مطالبه کنید.
  • هرگز پیش خرید را به صورت قرارداد عادی انجام ندهید بلکه از طریق مشاوره با متخصصین حقوقی یا وکیل دادگستری آن‌ را به صورت رسمی و دفاتر اسناد رسمی (نوتر) منعقد نمایید.
  • در صورتی که ملک دارای پروانه ساخت معتبر باشد امکان تنظیم سند در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت کات ارتفاق وجود دارد و آنرا از مالک در خواست کنید. در غیر اینصورت مالک می‌تواند حداقل سهمی از عرصه را رسما به شما منتقل کند. در هر صورت بعد از اتمام پروژه تقاضای سند کات ملکیت نمایید و بخشی از ثمن معامله را تا زمان انجام این تعهد پرداخت نکنید.
  • برای اجرای شروط و تضمینات قراردادی در صورت عدم تحویل در زمان مقرر یا تحویل ناقص و کلا برای یک خرید مطمئن، قطعا از مشاوره وکلای دادگستری بهره مند شوید.