طلاق بین المللی (شناسایی و یا صدور حکم طلاق در خارج از کشور)

منظور از طلاق بین المللی به واقع، حکم طلاقی است که در کشور متبوع و یا محل اقامت طرفین طلاق قابل شناسایی بوده و به رابطه ی زوجیت اعلامی آنها خاتمه دهد.

طلاق جزو احوال شخصیه‌ی افراد بوده و قابل درخواست طبق قانون محل تابعیت طرفین و قانون کشور محل ازدواج افراد است. به عنوان مثال زوج ایرانی دارای سند ازدواج ایرانی در وهله‌ی اول امکان درخواست طلاق طبق قوانین ایران در داخل خاک ایران هستند.

اما چنانچه این زوج دارای تابعیت دوم و یا دارای اقامتگاه در خارج از ایران باشند و در آنجا به عنوان زوج زندگی کنند؛ امکان ترجمه و شناسایی رای طلاق صادره توسط وکلای دفتر خدمات حقوقی بین المللی ارهان در کشور دوم را دارند.

همچنین این افراد در صورتی که به هر دلیل خواهان درخواست طلاق در کشور متبوع دوم و یا کشور محل اقامت باشند نیز این امکان وجود دارد.

درخواست طلاق برای اتباع ایرانی دارای تابعیت دوم از جمله تابعیت کشور ترکیه در داخل خاک ترکیه و در دادگاه خانواده ی این کشور و بر اساس قوانین ترکیه نیز وجود دارد. در این صورت، قانون تنصیف امول حاصل پس از ازدواج برای زوجین اجرا خواهد گردید.

همچنین در این صورت می‌بایست رای صادره توسط محاکم ترکیه به زبان فارسی ترجمه و در داخل ایران شناسایی و منجر به خاتمه ی رابطه ی زوجیت گردد.

در صورتی که زوج ایرانی در ترکیه و یا کشور دیگر صرفا دارای اقامت باشند گرچه امکان طرح دعوای طلاق دارند اما می بایست به این دعوا بر اساس قوانین ایران رسیدگی گردد. در این صورت دادگاه قوانین مرتبط با این موضوع را با جلب نظر کارشناس رسمی قوانین ایران و یا استعلام از سفارت ایران اخذ و رای مقتضی صادر خواهد گرد.

دعاوی متعدد و مختلفی از انواع ازدواج و درخواست طلاق بین زوجین ایرانی دارای تابعیت و اقامت کشورهای مختلف در نمونه پرونده‌های این دفتر وجود دارد که جهت تشخیص نوع طلاق و قانون حاکم و نحوه ی اجرا می توانید در قسمت نمونه پرونده‌ها جستجو نمایید.