سایر خدمات بین‌المللی

دفتر خدمات حقوقی بین المللی ارهان به واسطه‌ی ارتباط با دفاتر حقوقی بزرگ و مهمی در سراسر جهان از مبدا ترکیه خدمات حقوقی بین المللی به ایرانیان دارای مشکل حقوقی در سراسر جهان ارایه می‌دهد.

همچنین پذیرش دعاوی ایرانیان و ارجاع دعاوی به وکلای محلی در کشورهای ذیل به صورت مستقیم از دفتر ایران و استانبول انجام خواهد شد.

آمریکا

کانادا

امارات متحده ی عربی

عربستان

هلند

آلمان

فرانسه