دعاوی کیفری

کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که طبق قوانین کشور ترکیه موضوع مشمول عناوین جزایی و کیفری جر‌‌م انگاری شده در قانون مجازت این کشور و سایر قوانین دارای مجازت برای عمل باشد، در زمره‌ی دعاوی کیفری در این دفتر قبول و دعوا اعم از اینکه از سوی شاکی و یا متهم درخواست گردیده باشد طرح و یا به عنوان وکیل دفاع از متهم صورت خواهد گرفت.

در پرونده‌ها و موضوعات کیفری مهمترین مساله انجام جرم در قلمرو ترکیه و خاک این کشور می‌باشد و بعد از آن مجرمانه بودن عمل از منظر قوانین ترکیه ملاک خواهد بود.
در این راستا تابعیت مجرمین یا نوع اقامت و شهروندی آنها خللی در موضوع و صلاحیت دادگاههای ترکیه ایجاد نخواهد کرد.

همچنین در مواردی که یکی از طرفین درگیر در دعوای کیفری و موضوع مجرمانه دارای تابعیت و شهروندی ایران باشد حسب صلاحیت قوانین کیفری ایران برای امکان طرح دعوای کیفری در ایران از جمله در دادسرای امور بین الملل ایران وجود دارد و شعبه‌ی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ارهان در ایران این دعاوی را پیگیری خواهد کرد.

تعدادی از پر تکرارترین دعاوی کیفری ارجاع شده به این دفتر

سرقت

حمل و قاچاق مواد مخدر

اخاذی

کلاهبرداری

ضرب و جرح

توهین و تهدید

تجاوز

خیانت در امانت

جعل اسناد و مدارک

تخریب عمدی اموال

افشای سر و از بین بردن

آبرو و حیثیت اشخاص