دعاوی رد اقامت، دیپورتی و کد محدودیت

کلیه‌ی مشکلات و درخواست‌های اتباع خارجی اعم از اتباع دارای اقامت ترکیه و یا فاقد کارت اقامت در صورتی که مرتبط با دادگاه‌های حقوقی و کیفری ترکیه نباشد و صرفا مبتنی بر ارتباط افراد خارجی با نهاد‌های اداری از جمله اداره‌ی مهاجرت، اداره امور اتباع خارجی، کلیه ی وزارت خانه‌ها، فرمانداری‌ها، شهر داری‌ها و کلیه ادارات از جمله اداره ی پلیس داخلی و بین‌المللی و سایر ادارات و نهادهای دولتی و موضوع رسیدگی به درخواست‌های اداری- اعتراض و تجدید نظر در آن‌ها در صورتی که به ضرر افراد باشد و اجرای آرای اداری باشد در زمره ی دعاوی اداری خواهد بود.

تعدادی از پر تکرارترین دعاوی اداری ارجاع شده به این دفتر

استعلام وضعیت حقوقی اتباع خارجی
از نهادهای اداری و پلیس

اعتراض به رد اقامت و طرح دعوا
علیه اداره‌ی مهاجرت

اعتراض به دیپورتی
و طرح دعوای لغو دیپورتی

اعتراض و درخواست لغو کد تهدید
اتباع خارجی

اعتراض به دستگیری و
اعزام به مرکز باز پس فرستادن اتباع اخراجی