داوری بین المللی

کلیه‌ی اختلافات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر اعم از اینکه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و یا در هر مرحله ای از رسیدگی باشد با صلاحیت موضوعی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان برای داوری به موجب روزنامه رسمی این شرکت قابل ارجاع به این دفتر برای داوری و صدور رای قابل اجرای داوری می‌باشد.

همچنین این دفتر با بهره‌گیری از داوران مجرب داخلی و بین‌المللی در ایران و ترکیه و امکان طرح کلیه‌ی موضوعات داوری افراد حقیقی و حقوقی خدمات ذیل را در حوزه‌ی داوری ارائه می دهد: