خدمات ترجمه‌ی رسمی و غیر رسمی

دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ارهان با بهره‌گیری از خدمات مترجمین رسمی و غیر رسمی حقوقی و غیرحقوقی خدمات ذیل را در خصوص امور ترجمه به زبان‌های ترکی استانبولی، انگلیسی و عربی برای کلیه‌ی اتباع خارجی در خاک ترکیه و ایران ارائه می‌دهد.

نصب مترجم رسمی برای امور حقوقی

  • ترجمه رسمی اوراق هویتی
  • ترجمه رسمی قولنامه‌ها و قرارداد‌ها و اسناد کاری
  • اسناد دادگاهی
  • آرای قضایی اعم از حقوقی و کیفری
  • آرای داوری داخلی و بین‌المللی
  • اسناد و مدارک تحصیلی و کاری
  • مستند سازی و ترجمه‌ی رسمی ادله‌ی دیجیتال
  • اسناد و مدارک هویتی مدیران شرکت‌ها- اساسنامه وآخرین تغییرات روزنامه‌ی رسمی

ترجمه‌ی قوانین

ارائه خدمات ترجمه‌ی قوانین ترکیه و ایران برای دادگاه‌ها و مراجع رسمی جهت استناد در دعاوی

ترجمه‌ی غیر رسمی

ارائه خدمات ترجمه‌ی غیر رسمی شامل نصب و ارجاع مترجم برای جلسات کاری و اداری اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر شرکت‌های بین‌المللی و ایرانی در ترکیه