آغاز اجرای موافقت‌نامه تأمین ‌اجتماعی بین ایران و ترکیه

آغاز اجرای موافقت‌نامه تأمین ‌اجتماعی بین ایران و ترکیه

محمد محمدی در مورد این موافقت‌نامه گفت: طبق بند «الف ماده ۵» قانون تأمین‌اجتماعی، در مورد اتباع خارجی که در جمهوری اسلامی ایران اشتغال به‌کار دارند، چنانچه موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌اجتماعی بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد، در مورد ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها مطابق مفاد موافقت‌نامه عمل خواهد شد. وی با بیان این‌که قانون موافقت‌نامه تأمین‌ اجتماعی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه توسط مجالس کشورهای دو طرف به تصویب رسیده و سند ترتیبات اجرایی این موافقت‌نامه نیز ۲۸ تیر سال گذشته به امضای طرفین رسیده است، افزود: مشمولان این موافقت‌نامه افرادی هستند که قبلا یا در حال حاضر نزد سازمان تأمین‌اجتماعی یا سازمان‌های ذی‌ربط در کشور ترکیه، بیمه‌پرداز بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند. محمدی محور اصلی موافقت‌نامه تأمین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه را تجمیع و لحاظ کردن سوابق بیمه‌ای ذی‌نفعان نزد طرفین موافقت‌نامه در احراز شرایط جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات عنوان کرد و گفت: مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، کمک هزینه کفن و دفن، خدمات درمانی، بارداری و بیماری و نیز بیماری‌های حرفه‌ای از خدمات و مزایایی است که مبتنی بر تجمیع سوابق است که متناسب با سوابق در هرکشور ارائه می‌شود.